آخرین شماره


شماره 9 سال 3
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی ( DOI : 0)
( حسن حیدری - طاهره فضائلی )
2 - رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان ( DOI : 0)
( فاطمه تبریزی - زهره بیگم موسوی - سحر موسویان )
3 - مروری بر مغز اخلاقی ( DOI : 0)
( احمد علیپور - آزیتا خرامان - آذر میرزاجان تبریزی )
4 - تبیین نقش رقابت جویی در پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان: بررسی نقش واسطه ای تعاملات خانوادگی ( DOI : 0)
( شراره کاشی پز طهزانی - معصومه اسمعیلی )
5 - بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر بهبود ابعاد عشق (تعهد، صمیمیت و میل) زنان متاهل ( DOI : 0)
( ماه منیر چیت ساز اصفهانی - زهرا یوسفی )
6 - نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران ( DOI : 0)
( فرود غلامي - شهین قدمی دولت آباد - پریسا خانی پور کاکش - سمیه احمدي )