اخبار نشریه

امضا تفاهم نامه با انجمن علمی مشاوره ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

امضا تفاهم نامه با انجمن علمی مشاوره ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره