شناسنامه


فصلنامه علمي تخصصی پژوهش های کاربردی در مشاوره

 

 

 

صاحب امتياز و مدیر مسئول: جعفر ثمری صفا

سردبير: دکتر کیومرث فرحبخش

مدير اجرایي: ناهید خانبابائی

 

 

 

اعضاي هيأت تحريريه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر معصومه اسمعیلی، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر میر سعید جعفری، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی رفاه

دکتر حسین سلیمی بجستانی، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مریم صادقی فرد، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان

دکتر سمیه کاظمیان، استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر عزت اله کردمیرزا، استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر کیومرث فرحبخش،  دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیما قدرتی، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر سمانه نجارپوریان، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان

دکتر ابراهیم نعیمی، استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

ويراستار فارسي: زهره موسوی

ويراستار انگليسي: حمید کارگر برزی

آماده‌سازی و نمونه‌خوانی: مژگان پوردل، مهشید فکری

حروف‌چين و صفحه‌آرا: مهدیه بختیاری

 

داوران و مشاوران علمی فصلنامه:

دکتر سمیه کاظمیان، استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر داود نوده ئی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بقیه الله

دکتر سیما قدرتی، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر میر سعید جعفری، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی رفاه

دکتر کوروش محمدی، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان

جعفر ثمری صفا، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان

ریحانه طالبی، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

طیبه وفایی، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان