مقاله


کد مقاله : 13991005251417

عنوان مقاله : تأثیر مهارت¬های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 330

فایل های مقاله : 908 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا شیروانی Z.shirvani1992@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 زهره صادقی Zhe.sadeghi@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 علی نعمتی a.nemati5112@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 فرود غلامي Forudgholami@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه كننده به مراكز مشاوره خانواده منطقه 9 تهران در سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر از این افراد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ( 15 نفر در گروه آزمایش، 15 نفر در گوه گواه) گمارده شدند. همچنین ابزار استفاده شده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی غیرمنطقی ایدلسون و اپشتاین (1982) و پروتکل آموزشی مهارت های زندگی است. گروه آزمایش در8 جلسه 50 دقیقه ای تحت آموزش برنامه مهارت های زندگی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری (MANCONA) و نرم افزار Spss-24 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کاهش باورهای ارتباطی غیر منطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی تاثیرگذار است و نتایج حاکی از کاهش باورهای غیر منطقی (تخریب کنندگی مخالفت، عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی و تفاوت های جنسیتی) در اثر آموزش مهارت های زندگی به گروه آزمایش است.