مقاله


کد مقاله : 13990726250200

عنوان مقاله : مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 116

فایل های مقاله : 882 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسیم کوفی گر nasimkoofigar@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید اسماعیل موسوی esmailmosavi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی زوجین فرزند دار و فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با70 نفر از مشارکت کنندگان (21 زوج فرزند دار و 14 زوج فرزند آزاد) که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی،انجام گرفت.در این پژوهش زوجین فرزند دار و زوجین فرزندآزاد(زوجینی که به اختیار خود تصمیم به فرزند آوری نداشتند) مورد مطالعه قرار گرفتند.جمع آوری واعتبارداده ها با توجه به سه سو سازی مصاحبه، جمع آوری مستندات، و نظر صاحب نظران انجام گرفت. با جمع آوری داده ها 526 جمله عبارت معنادار برای زوجین فرزند آزاد و 632 جمله عبارت معنادار برای زوجین فرزند دار بدست آمد که تمامی مفاهیم، با توجه به ماهیت آنها در طبقه بندی جداگانه ای قرار گرفتند. نتایج نشان داد اوقات فراغت برای زوجین فرزند آزاد دارای 3 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی می باشد که مهمترین آنها در مقوله اصلی تفریح های دو نفره می باشد و در زوجین فرزند دار دارای 8 مقوله اصلی و 13 مقوله فرعی می باشد که مهم ترین مقوله اصلی شامل گذراندن اوقات فراغت با فرزندان و عدم اوقات فراغت می باشد. همچنین در مورد روابط جنسی در زوجین فرزند آزاد 4 مقوله اصلی و 3 مقوله فرعی می باشد که مهترین مقوله اصلی رابطه توام با رضایت می باشد و در زوجین فرزند دار 5 مقوله اصلی و 8 مقوله فرعی می باشد که مهمترین آنها عدم رضایت جنسی می باشد.