مقاله


کد مقاله : 13990712249974

عنوان مقاله : نقش واسطه اي باورهاي فراشناختي در رابطه بين نظم جويي شناختي هيجان و ذهن آگاهي

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 161

فایل های مقاله : 795 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه شاهانی somayyehshahani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 امید احمدی ahmidi2019@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی نعمتی a.nemati512@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 عاطفه حاجی زاده سنزیقی atefehhajizadeh59@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی کارمندان وزارت علوم و تحقیقات در سال های 1395-96 بوده است. روش پژوهش حاضر همبستگی بود و نمونه این مطالعه شامل 120 کارمند با اضطراب اجتماعی بالا بود که به روش نمونه گیری در دسترس پس از شناسایی از بین 321 کارمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه، فرم كوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان، پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور استفاده شد. سپس تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) بر روی داده ها انجام شد. مسیر مستقیم، مثبت و معناداری از ملامت خویش، نشخوارگری، ملامت دیگران و توصيف و غير واکنشی بودن، بر اضطراب اجتماعی برقرار است. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین مولفه های نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی کارمندان دارای اضطراب اجتماعی وجود دارد.