مقاله


کد مقاله : 13990630249643

عنوان مقاله : مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 115

فایل های مقاله : 852 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آذر میرزاجان تبریزی Azar.m.tabrizi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی در نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی انجام شد. این پژوهش شامل طرح های توصیفی (از نوع همبستگی) و مقایسه ای می گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان منطقه 3 شهر تهران بود. از این تعداد، 80 نوجوان که در مقاطع هفتم، هشتم و نهم مشغول به تحصیل بودند به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که 40 نفر از آنان یتیم و 40 نفر عادی بودند. نمونه گیری هر دو گروه به صورت نمونه گیری در دسترس بود. نمونه های انتخاب شده به فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه و پرسشنامه نیازهای اساسی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و شاخص های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که از بین مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه مولفه های محرومیت هیجانی، رها شدگی، بی اعتمادی، شکست، از خودگذشتگی و بازداری هیجانی در سطح (05/0>p) تفاوت معناداری در نوجوانان ایتام و عادی دارند. هم چنین نتایج حاکی از معنادار بودن تفاوت دو گروه در نیازهای اساسی در مولفه تفریح، عشق و نیاز به بقا بود (05/0>p). تفاوت معنادار بین نوجوانان ایتام و عادی نشان دهنده این است که طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی از مولفه های روان شناختی موثر در پدیدآیی مشکلات روانی در نوجوانان ایتام می باشد. بر این اساس فراهم کردن شرایطی مناسب در دوران کودکی جهت ارضای نیازهای اساسی نوجوانان ایتام برای رشد بهتر و مصونیت و پیشگیری از مشکلات روان شناختی در آنان ضروری است.