مقاله


کد مقاله : 13990630249642

عنوان مقاله : رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 165

فایل های مقاله : 921 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهره بیگم موسوی zohre.mosavi120@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا جعفری persianarj@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 4 استان تهران بود. نمونه این پژوهش شامل 90 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه پایه 11 و 12 در شهر تهران بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند (1991) و ابرازگری هیجانی کنیگ و امونز (1990) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) بود. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین سبک های فرزندپروری و ابرازگری هیجانی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد و سبک های فرزندپروری مقتدرانه و آسان گیر به علاوه مولفه های ابرازگری هیجانی توانایی پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارد. از نتایج پژوهش حاضر می توان در تدوین پروتکل های درمانی کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان استفاده کرد.