مقاله


کد مقاله : 13990629249618

عنوان مقاله : اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 175

فایل های مقاله : 770 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن حیدری heidarihassan@yahoo.com دانشیار دکترا
2 طاهره فضائلی tfazaeli723@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش انجام‌شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقيق از نوع نيمه آزمايشي با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه¬کننده به مرکز مشاوره و روان درمانی روزبه در سطح شهر تهران در بازه زمانی 6 ماهه بوده که در مجموع شامل 75 زوج بودند كه 32 نفر از زوجین (16 زوج) به‌وسیله مصاحبه تشخیصی و به‌صورت نمونه¬گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که به‌طور تصادفی به دو گروه 16 نفری (8 زوج) آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(1998) پاسخ دادند.آموزش نامثلث سازی به گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقيقه اي به روش بوئني آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. سپس بعد از آموزش نامثلث سازی،هر دو گروه به پرسشنامه ها مجدداً پاسخ دادند. برای بررسي آمار استنباطی پژوهش، آزمون تحلیل كوواريانس به کار گرفته شد. بررسي میانگین‌های اصلاح‌شده با روش کوواریانس نشان دادند كه ميانگين رضایت زناشویی در گروه كنترل 04/142 و ميانگين رضایت زناشویی در گروه آزمايش 21/164 بوده است و اين تفاوت بيانگر اين است كه گروه آزمايش به ميزان (05/0>P) از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار می‌باشد و می‌توان برای افزایش رضایت زناشویی از آموزش خود متمایزسازی برای زوجین استفاده کرد.