مقاله


کد مقاله : 13990628249584

عنوان مقاله : بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 182

فایل های مقاله : 870 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم اسبقی Asbaghimaryam@gmail.com استادیار دکترا
2 اعظم حسین زاده azam.4002@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل در ادارات شهر کرج و نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از زنان شاغل در شهر کرج تهران بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه ساختار خانواده السون و همکاران (1985) و رضایت زناشویی السون، فورینز و دراکمن (1982) بود. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که همبستگی و انطباق پذیری خانواده، رضایت زناشویی زنان شاغل را پیش بینی می‌کنند (001/0>P). همچنین، همبستگی و انطباق پذیری خانواده با رضایت زناشویی و مولفه های آن یک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0>P). نتایج نشان داد، بین همبستگی و انطباق پذیری خانواده با رضایت زناشویی زنان شاغل رابطه مثبت وجود دارد و از نتایج پژوهش حاضر می توان در تدوین پروتکل های درمانی استفاده کرد.