مقاله


کد مقاله : 13990628249577

عنوان مقاله : پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 181

فایل های مقاله : 867 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منا آقابابایی Monababaei.1361@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شاغل در آموزش و پرورش استان تهران منطقه 4 بود که با روش نموه گیری خوشه ای نمونه ای به تعداد 200 نفر از زوجین انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام ( 2001)، رضایت زناشویی السون، فورینز و دراکمن (1982) و خلاقیت هیجانی آوریل (1999) بود. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، خلاقیت هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0>P). همچنین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی توانایی پیش بینی رضایت زناشویی را دارند (001/0>P). در نتیجه می توان از نتایج پژوهش حاضر برای تدوین بسته های آموزشی جهت کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زناشویی استفاده کرد.