مقاله


کد مقاله : 13990627249575

عنوان مقاله : مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 146

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مژگان پوردل Pourdel.m2018@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سحر موسویان Sepehrmousavi513@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر «مقایسه هدفگرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز» میباشد. مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت «توصيفي- مقطعي» و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و به این علت که در یک جامعه آماری مشخص و قلمرو مکانی در دسترس انجام میشود میتوان عنوان نمود به لحاظ اهداف از نوع «کاربردی» میباشد.. نشان داد كه، در دانشجویان پسر عملكرد و در دانشجویان دختر تسلط و عملكردي رابطه مثبت وجود دارد. در واقع، هر چه هدف پيشرفت دانشجوي پسر عملكردي تر و هدف پيشرفت دانشجوي دختر تسلطي تر باشد، در تحصيل پيشرفت بيشتري دارند. لازم به ذکر است بخشي از اين تفاوتها ميتواند مربوط به تفاوت شخصیتها،استعداد، رفتار والدين نسبت به دختران و پسران باشد. همچنين به نظر ميرسد جهت گيري و انگيزش دختران دروني تر از پسران است و دختران باورهاي مثبت تر نسبت به توانايي خود در كنترل شرايط و تلاش براي اهداف دارند.