مقاله


کد مقاله : 13990625249534

عنوان مقاله : بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 153

فایل های مقاله : 667 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه شاهانی Branch.somyyehshahani33@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مراد رستمی M50.tostami@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سحر موسویان Sepehrmousavi513@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 رضا سعیدی ابواسحقی Rezasaidi65@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اختلال یادگیری، زمینه‌ساز بروز مشکلات ثانویه در دانش‌آموزان مبتلاست که می‌تواند تا آخر عم با فرد همراه بوده و مانع از رشد و ترقی توانمندی‌های بالقوه هر فرد باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا می‌باشد. روش پژوهش از نوع آزمایشی، با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه نهم مدارس نمونه دولتی شهر شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 30 بر خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری املا تاثیر دارد. به این صورت که این برنامه منجر به بهبود خودپنداره تحصیلی و افزایش میزان تلاش فردی و در نتیجه کاهش تعلل تحصیلی شده است(05/0>P).