مقاله


کد مقاله : 13990625249533

عنوان مقاله : بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) برکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 157

فایل های مقاله : 1/2 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید رضا اظهر Rezaazhar2013@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

برنامه ریزی عصبی - کلامی به ارتباط¬های مشخص بین فرآیندهای عصب شناختی، زبانی و الگوهای رفتاری که یادگیری آن از طریق برنامه¬ریزی است، اشاره می کند. هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی(NLP) بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با استفاده از گمارش تصادفی بود. نمونه این پژوهش را 30 نفر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تجدیدنظر شده تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1979) بود. طرح آزمایشی در 10 جلسه به گروه آزمایشی ارایه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-23 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ریزی عصبی –کلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه تأثیر داشت (05/0p<). همچنین در دوره پیگیری دو ماهه نیز اثربخشی برنامه ریزی عصبی –کلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه اثربخش بود (05/0p<). لذا پیشنهاد می شود در پژوهشهای آینده از این درمان برای کاهش مشکلات روان شناختی و رفتاری افراد سود جست.