مقاله


کد مقاله : 13990625249532

عنوان مقاله : مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 168

فایل های مقاله : 743 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صمد توکلی tavakoli199191@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و عادی شهر اصفهان، با روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای انجام شد. گروه نمونه والدین 70 کودک كم توان ذهني دو مدرسه کودکان استثنایی و همچنین 70 کودک عادی از دو دبستان ابتدایی دخترانه و پسرانه عادی به شیوه خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سنجش افسردگی، اضطراب و استرس (21DASS) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین افسردگی، اضطراب و استرس زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و در والدین دارای فرزند کم توان ذهنی بیشتر است. تولد فرزند معلول، مشابه متغیری بحران زا، افزایش افسردگی، اضطراب و استرس را در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی در پی دارد.