مقاله


کد مقاله : 13990624249515

عنوان مقاله : بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 159

فایل های مقاله : 859 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کلثوم شفاعت زاده kh_shafaatzadeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رویا فتح الله پور r.fathollahpour@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر به منظور بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه هاي اجتماعی (مجازي) و زوجین غیر عضو می باشد. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 100 زوج جوان عضو شبکه های مجازی و غیر عضو بوده اند که بطور در دسترس از میان مراجعه کننده گان به مراکز مشاوره شهر تهران انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه ی کیفیت زندگی برای سنجش مقیاس کیفیت زندگی کلی، شادکامی و دلزدگی زناشویی بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل کواریانس بیانگر آن است بین عوامل مورد مطالعه(کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی) زوجین عضو شبکه های مجازی و غیر عضو تفاوت معنی داری در سطح 001/0 وجود دارد. نتایج نشان می دهد که زوجین عضو شبکه های فضای مجازی از سطح پایین تری از کیفیت زندگی، شادکامی و وسطح بیشتری از دلزدگی زناشویی نسبت به زوجین غیر عضو در سطح 001/0 برخوردارند.