مقاله


کد مقاله : 13990624249501

عنوان مقاله : بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس)

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 150

فایل های مقاله : 807 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه کاظمی مهیاری Kazemi.mahyari@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) انجام شد. این مطالعه مقطعی بر روی 92 بیمار مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی انجمن ام اس تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه کارکردهای شناختي(نجاتی، 1392)، پرسشنامه کیفیت زندگی(سازمان بهداشت جهانی، 1996)، پرسشنامه سپاسگزاری(مک کلاف و ویت ویلایت، 2002) و پرسشنامه افسردگی( بک و همکاران، 1961) بود. داده های پژوهش با روش رگرسیون چندگانه همزمان و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss.23 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد متغیرهای کارکردهای شناختی(438/0=r)، افسردگی(303/0- =r) و سپاسگزاری(467/0=r) با کیفیت زندگی رابطه معنی داری دارد(05/0>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد، 4/51 درصد از واریانس کیفیت زندگی توسط کارکردهای شناختی، سپاسگذاری و افسردگی تبیین می¬شود. بنابراین اگرچه افراد مبتلا به بیماری ام اس ممکن است احساس افسردگی را تجربه کنند، اما عامل سپاسگزاری بالا در افراد ممکن است به افراد اجازه دهد از افراد، رویدادها و موقعیتهای زندگی قدردانی کنند و نسبت به زندگی و روابط اجتماعی شان قدردان باشند.