مقاله


کد مقاله : 13990621249460

عنوان مقاله : بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 177

فایل های مقاله : 714 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مونا موحدی شکیب mn.movahedishakib@gmail.com استاد دکترا
2 آسیه شریعتمدار S_shariatmadar@yahoo.com استادیار دکترا
3 آتوسا کلانتر هرمزی at.kalantar@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و نوع پدیدار شناسی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش مادرانی که دست کم یک فعالیت اجتماعی دارند و مادر نوجوانی بین 12 تا 18 سال هستند، است. نمونه ‌گیری به روش هدفمند انجام شده است. مشارکت کنندگان در تحقیق شامل 10 مادر فعال اجتماعی و 10 نوجوان دختر این مادران است. برای پاسخ به سؤالات شکل‌گیری هویت با فرزند نوجوان این مادران که بین 12 تا 18 سال داشتند نیز مصاحبه شد. اطلاعات از بستر مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته به دست آمده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری کیفی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در زمینه نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان منجر به شناسایی 33 مضمون شد که در شش مضمون اصلی دسته بندی شدند. شش مضمون اصلی عبارتند از (1) ویژگی های هویت نوجوان در ارتباط با خود (2) ویژگی های هویت نوجوان در ارتباط با خانواده (3) ویژگی های هویت نوجوان در ارتباط با هستی (4) هویت تحصیلی (5) هویت مذهبی و (6) هویت اجتماعی. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند در شکل گیری هویت نوجوانان دختری که مادران اجتماعی فعال دارند، مفید و کاربردی باشد.