مقاله


کد مقاله : 13990621249454

عنوان مقاله : پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 161

فایل های مقاله : 972 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منیر پوری محمد m.pourimohammad.2017@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مالک میرهاشمی mirhashemi@riau.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه براساس روش کرامر، 160 نفر برآورد و به روش تصادفی چندمرحله ای برگزیده شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی، جو عاطفی خانواده و علاقه اجتماعی کراندل را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسيون چندگانه حاکی از این بود که علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده قابل پیش بینی است و دو متغیر جو عاطفی خانواده و مولفه ارتباط نیازهای بنیادین روان شناختی با متغير علاقه اجتماعی همبستگي مثبت و معنادار دارند.