مقاله


کد مقاله : 13990621249453

عنوان مقاله : تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 119

فایل های مقاله : 802 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آزیتا خرامان azitakharaman@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 آذر میرزاجان تبریزی Azar.m.tabrizi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 راضیه اردشیری r.ardashiri@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

آسیب های شنوایی شایع ترین نارسایی حسی-عصبی در انسان است و تقریباً از هر هزار کودک یک کودک با ناشنوایی شدید تا عمیق پایدارحسی عصبی متولد می شود. نقش تربیتی خانواده دردوران کودکی بیشتر از سایر زمان های دیگر است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان با اختلال آسیب های شنوایی2تا10سال انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات -آزمایشی است که با طرح پیش آزمون - پس آزمون به همراه گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان با اختلال آسیب های شنوایی2 تا10سال تشکیل داده است که در سال تحصیلی 95-94 در مرکز آوا شهرستان کوهدشت تحت آموزش بودند. بدین منظور نمونه ای شامل 40 نفر از مادران کودکان کم شنوا و ناشنوای 2تا10سال به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی 20 نفر و کنترل 20 نفر قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) و پرسشنامه خوش بینی سرشتی شییر و کارور (1985) استفاده شد. مادران دانش آموزان گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای بررسی نتایج در بخش آمار توصیفی به ارائه میانگین و انحراف استاندارد پرداخته شده است و در بخش آمار استنباطی بحث قرارگرفته است.