مقاله


کد مقاله : 13990610249227

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 165

فایل های مقاله : 738 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم آزادجعفرلو Azadmaryam299@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر پیشگیری از عود در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. در یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون30 نفر از بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مراجعه‏ کننده به مرکز خودمعرف بهزیستی شیراز که دوره سم‌زدایی را با موفقیت سپری کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، به پرسشنامه پیش بینی عود پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه نود دقیقه ای تحت آموزش شادکامی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاکی از کاهش معنادار نمره پیشگیری از عود در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون بود. بنابراین، آموزش گروهی شادکامی در پیشگیری از عود بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مؤثر است.