مقاله


کد مقاله : 13990606249148

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 155

فایل های مقاله : 819 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم آزادجعفرلو Azadmaryam299@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 لادن معین Ladanmoein98@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود مهارت‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. در یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون30 نفر از بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مراجعه‏ کننده به مرکز خود معرف بهزیستی شیراز که دوره سم‌زدایی را با موفقیت سپری کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، به پرسشنامه راهبردهای مقابله ای کارور و همکاران (1989) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه نود دقیقه ای تحت آموزش شادکامی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاکی از افزایش معنادار نمره راهبردهای مقابله ای در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون بود. بنابراین، آموزش گروهی شادکامی در بهبود راهبردهای مقابله‌ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مؤثر است.