مقاله


کد مقاله : 13990202236699

عنوان مقاله : مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 226

فایل های مقاله : 827 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسیم کوفی گر nasimkoofigar@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید اسماعیل موسوی esmailmosavi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی رضایت زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با 14 زوج فرزند آزاد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، انجام گرفت. در این پژوهش زوجین فرزندآزاد(زوجینی که به اختیار خود تصمیم به فرزند آوری نداشتند) مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری واعتبارداده ها با توجه به سه سو سازی مصاحبه، جمع آوری مستندات، و نظر صاحب نظران انجام گرفت. با جمع آوری داده ها 2506 جمله عبارت معنادار بدست آمد که تمامی مفاهیم، با توجه به ماهیت آنها در طبقه بندی جداگانه ای قرار گرفتند. نتاج نشان داد: رضایت مندی زناشوئی برای زوجین فرزند آزاد دارای 12 مقوله اصلی و 7 مقوله فرعی می باشد که مهترین آنها در مقوله های اصلی شامل 1- استحکام رابطه 2- علاقه و دوست داشتن 3- اهداف مشترک4- احترام متقابل می باشد.