مقاله


کد مقاله : 13990119236413

عنوان مقاله : تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 622

فایل های مقاله : 552 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه بابائی f1394b@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از مسائل مهمی که جوامع کنونی با آن مواجه هستند گرایش گروه های سنی مختلف به فضای مجازی و فعالیت و گذران وقت در آن است، دانش آموزان نوجوان نیز در این باره مستثنی نیستند. بنابر مطالعات انجام شده یکی از مقوله های موثر بر شکل گیری شخصیت و بروز رفتار نوجوانان فضای مجازی می باشد، اما فضای مجازی دارای محاسن و معایبی است که موجب تأثیرات مثبت و منفی در کاربران خود از جمله نوجوانان می شود. این پژوهش به روش اقدام پژوهی انجام شده و تاثیر کارگاه های آموزشی با شیوه تفکر خلاق دانش آموزان و والدین بر آسیب های ناشی از فضای مجازی در یک نمونه آماری 30 نفره از دانش آموزان ششم ابتدائی یکی از مدارس دخترانه دولتی تهران در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. در این پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه شواهد 1 جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل و انتخاب راهکار و اجرای آن، شواهد 2 نیز به روش مشاهده و مصاحبه و نظر سنجی جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگر با بررسی شواهد دوم دریافته است رضایت نسبی والدین و دانش آموزان ازافزایش آگاهی و تاثیر راهکارها بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی کسب شده است، هم چنین مشاهدات پژوهشگر نشان داده پس از برگزاری کارگاه های والدین و دانش آموزان با شیوه تفکر خلاق تغییرات مثبتی در رفتار دانش آموزان در فضای مجازی ایجاد شده است. می توان با برگزاری کارگاه های آموزشی والدین و دانش آموزان با رویکرد تفکر خلاق در جهت پیشگیری از آسیب های فضای مجازی اقدام نمود، آغاز آموزش های لازم درباره رفتار در فضای مجازی از همان دوره تحصیلی ابتدائی ضروری به نظر می رسد. پیشنهاد می شود فصل آشنایی با آسیب های فضای مجازی به فصل های کتاب درسی کارو فناوری پایه ششم ابتدائی اضافه گردد.