مقاله


کد مقاله : 13990117236389

عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 278

فایل های مقاله : 697 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید موسی موسوی mousamousavi6651@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محمود کاظمی mdkazemy@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

دراین پژوهش، ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد. که از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران برای معلمان 180 و دانش آموزان 273 برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون وراث بلوم (1984)، جو اخلاقی شولت و همکاران(2002) و سبک‌های تدریس گراشا(1996) استفاده و پس از جمع‌آوری داده‌ها به کمک نرم‌افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه ‌وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین جو اخلاقی مدرسه (266/0-r= )، سبک تدریس تسهیل‌کننده (231/0-r=) و سبک تدریس وکالتی (221/0- r=) با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تدریس خبره (259/0 r=)، سبک تدریس آمرانه (372/0r=) و سبک تدریس فردی (054/0 r=) با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای پیش‌بینی کننده در کل قادر به تبین 16 در صد از تغییرات متغیر ملاک هستند. همین‌طور بین متغیرهای پیش‌بین فقط جو اخلاقی، سبک تدریس خبره و سبک تدریس آمرانه معنی‌دار هستند و متغیرهای سبک تدریس فردی، تسهیل‌کننده و وکالتی به دلیل معنی‌دار نبودن از مدل حذف شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت. مدرسه و سبک تدریس معلمان نقش اساسی در مشکلات تحصیلی دانش آموزان دارند.