مقاله


کد مقاله : 13981012204468

عنوان مقاله : مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی بر بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان رحم

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 378

فایل های مقاله : 819 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه بختیاری banan1000@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 علی نعمتی a.nemati5112@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سید ابراهیم تقوی زاده se.taghavizadeh@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 رضوان امين الرعايا r.amonalroaya@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سرطان می‌تواند مشکلات روان‌شناختی زیادی برای بیماران به وجود بیاورد و ضروری است رو‌های مؤثری برای کمک به آن‌ها یافت شود. ازاین‌رو این پژوهش باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی در بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلابه سرطان رحم انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای سرطان رحم و مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه شامل 45 نفر از بیماران بود که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه شناختی-رفتاری، روایت‌درمانی و گروه کنترل جایگزین شدند. از مقیاس اضطراب مرگ، افسردگی مرگ و بررسی دیدگاه‌های شخصی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق مانکوا و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی با گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون اضطراب مرگ (44/15 F= و 05/0 p<) افسردگی مرگ (79/21 F= و 05/0 p<) و سرسختی روان‌شناختی (63/4 F= و 05/0 p<) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین گروه شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی در اضطراب و افسردگی مرگ تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p<) و روایت‌درمانی اثربخشی بیشتری دارد؛ اما در سرسختی روان‌شناختی بین آن‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 p>). با توجه به یافته‌های این پژوهش، درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی می‌توانند به‌عنوان یک روش مؤثر در بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی بیماران مبتلابه سرطان رحم به کار گرفته شوند و در این زمینه روایت‌درمانی می‌تواند کارآمدتر باشد.