مقاله


کد مقاله : 13981003204272

عنوان مقاله : اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 306

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا ترکان l.torkan@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 کیومرث فرحبخش farahbakhshcouncling@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

طی سال های گذشته تاکنون در حوزه ي مطالعه ي آشفتگي روانشناختي افراد، در مواجه با موقعيت هاي نامطلوب، توجه به مداخلاتی از جمله فنون چشم انداز زمان که پنج بعد گذشته ي مثبت، گذشته ي منفي، حال لذت -گرايانه، حال قضا و قدري و آينده را در بر مي گيرد، برای ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی حايز اهميت است. با توجه به همین امر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم انجام شد. این پژوهش در یک طرح نیمه-آزمایشی، و طی یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی دو گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) پژوهشی سه مرحله ای با سنجش در خط پایه، پس از مداخله (پس آزمون) و در مرحله پیگیري اجرا گردید. از میان جامعه آماری مادران کودکان اوتیسم، تعداد 30 نفردر شهر اصفهان بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به صورت دسترس انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایش(15=n: تحت برنامه درمانی چشم انداز زمان طی 8 جلسه گروهی یک بار در هفته) و گروه کنترل(15=n: مداخله یی دریافت نکرد) گمارده شدند. کلیه شرکت کنندگان مقیاس های اميد بزرگسالان اسنايدر اسنايدر(1991) و نشخوار فکری نولن هوکسما و مارلو (1991) را در سه مرحله خط پایه، پس از اجرای درمان چشم انداز زمان ودر مرحله پی گیري تکمیل کردند.