مقاله


کد مقاله : 13981001204221

عنوان مقاله : تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 268

فایل های مقاله : 976 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب اسمعیلی eli.esmaeli2000@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی واحساس مسئولیت در دانش آموزان می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه نه تهران تشکیل می‌دهد. به اين منظور250 دانش آموز با روش نمونه گيري خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. براي جمع آوري داده‌ها از پرسشنامه‌ی ذهن آگاهی پنج وجهی (FFMQ) ، پرسشنامه‌ی بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی استفاده شد. داده‌های پژوهش بااستفاده ازروش تحليل مسير با نرم افزار Amosمورد ارزيابي قرارگرفت. مدل پیشنهادي بر اساس پرسش‌های پژوهش به آزمون گذاشته شد. نتايج به دست آمده نشان داد مدل بعد از یک سری اصلاحات از برازش مناسبي برخورداراست. یافته‌های به دست آمده نشان داد مسئولیت پذیری بر بهزیستی روانشناختی تأثیر معناداری دارد. همچنین ذهن اگاهی بر بهزیستی روانشناختی نیز تأثیر معناداری دارد. این پژوهش گام مهمی جهت شناخت عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی است.