مقاله


کد مقاله : 13980221179257

عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 275

فایل های مقاله : 1/01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام فلاح منش Elhamfalahmanesh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 حمید وطن خواه hamid_vatankhah1@yahoo.com استادیار دکترا
3 مرضیه سادات رضوی marziesadat.razavi@wtiau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در سالیان اخیر توجه دوباره اي به قصه و هنر قصه گویی و ارزش هاي موجود در آن شده است. دانشمندان امروزه کاربردهاي زیادي را براي هنر قصه گویی مانند کاربردهاي درمانی و اصلاحی و تربیتی قائل اند، قصه ها راه حل هاي شگفت انگیزي را ارایه می دهند که شدنی و مثبت هستند و به رهایی از تعارضات درونی کمک می کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر بهزیستی روانی و پرخاشگري کودکان بود، روش تحقیق در این پژوهش پيش‌آزمون- پس‌آزمون و داراي گروه آزمايش و گروه كنترل بود جامعه این پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی دختر و پسر(7-6 ساله) ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی منطقه پنج شهر تهران در سال 1397 بودند، حجم نمونه بر اساس حداقل نمونه لازم برای تحقیقات نیمه تجربی بر اساس نظر دکتر دلاور برابر 30 نفر(15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه شاهد) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه اختلالات رفتاري راتر(فرم آموزگار) و روش قصه گویی بود، که روایی آن با استفاده از روایی صوری و محتوایی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد، که مقدار آلفای به دست آمده برابر 0.795 تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss21 و با آزمون تحلیل کوواریانس انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد میزان تاثیر قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان 6 تا 7 ساله 45 درصد بوده است، بدین معنی که پس از برگزاری دوره های آموزشی قصه های آرام بخش میزان پرخاشگری کودکان پیش دبستانی 45 درصد کاهش یافته بود.