مقاله


کد مقاله : 13971228178322

عنوان مقاله : بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 862

فایل های مقاله : 758 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناصر دری ایرندگان naser.de@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حمید کارگربرزی kargar_hamid25@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 فرزانه ندرت زهی f.nodratzehi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

هدف اصلی آموزش‌وپرورش در هر جامعه‌ای بهبود فرایند یادگیری در دانش آموزان است که از نتایج مهم این امر پرورش تفکر منطقی و به‌ویژه تفکر انتقادی دانش آموزان است. عوامل بسیاری در تحقق این امر دخیل هستند، یکی از این عوامل روش تدریس معلمان است که در یادگیری و عملکرد دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی استفاده‌ شده است. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا در مورد یکی از روش‌های تدریس یعنی روش تدریس حل مسئله به بحث و بررسی پرداخته شود و همچنین در پژوهش حاضر به بررسی اهمیت و تأثیری که روش تدریس حل مسئله، بر روی ابعاد شناختی دانش آموزان به‌ویژه تفکر انتقادی آن‌ها دارد پرداخته ‌شده است. درنهایت نیز به بررسی روابط بین دو متغیر پژوهش، یعنی روش تدریس حل مسئله و تفکر انتقادی در دانش آموزان پرداخته‌شده است.