مقاله


کد مقاله : 13971228178321

عنوان مقاله : نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 281

فایل های مقاله : 910 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده نرگس موسوی sn.moosavi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجانی در پیش‌بینی پرخاشگری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر متوسطه منطقه 6 تهران بودند که تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری و بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- همبستگی بود. شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در بخش استنباطی(تحلیل فرضیه ها) از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و کرایج (2006)، و پرسش‌نامه پرخاشگری باس و پری (1992) بودند. تحلیل یافته‌های پژوهش با آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد بین راهبردهای نظم¬جویی شناختی هیجانی و پرخاشگری رابطه معنادار، همچنین راهبردهای نظم¬جویی شناختی هیجانی و هوش معنوی می¬توانند، پرخاشگری را پیش¬بینی کنند. نوجوانان با ایجاد شبکه معنایی امید بخش در حکم راهبرد نظم جویی شناختی هیجان، تغییر و توسعه چشم اندازها، تمرکز مثبت بر وقایع، ارزیابی مثبت از شرایط پیش آمده و پذیرش آن شرایط قادر خواهند بود به کنترل تکانه ها و برنامه ریزی برای کم کردن عوارض منفی دوران بلوغ و نوجوانی دست یابند.