مقاله


کد مقاله : 13971228178319

عنوان مقاله : مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 283

فایل های مقاله : 812 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی جدیدی jadidi.ali2008@yahoo.com استادیار دکترا
2 آذر ارشدی a.arshadi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از تحقيق حاضر مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور بود‌‌‌‌. روش پژوهش مقایسه¬ای و جامعه آماری آن شامل کلیه کودکان عادی و کودکان دارای والدین معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک اعتياد در منطقه هفت تهران بود (800 =N)‌‌‌‌، روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه60 نفر (30 کودک والدین معتاد و30 کودک والدین غیر معتاد) بود‌‌‌‌. ابزار پژوهش پرسشنامه¬هاي ‌مهارت‌هاي زندگي و پرسشنامه کانرز(2004) بود که پس از تكميل داده¬های بدست آمده‌‌‌‌، با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌‌‌‌. نتایج نشان داد كه توانايي حل مسئله‌‌‌‌، تصميم¬گيري‌‌‌‌، توانايي ارتباط‌‌‌‌، شهروند مسئول‌‌‌‌، شهروند جهاني و ‌مهارت‌های زندگی کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده بيشتر از کودکان دارای والدین مصرف کننده است‌‌‌‌. کارکردهای اجرایی در بين کودکان دارای والدین مصرف کننده و کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده متفاوت است و طبق نتايج نمره میانگین مشکلات توجه در بين کودکان دارای والدین مصرف کننده بيشتر از کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده بود ولی عملکرد حسی حرکتی‌‌‌‌، زبان‌‌‌‌، کارکردهای اجرایی‌‌‌‌، حافظه‌‌‌‌، یادگیری‌‌‌‌، شناخت‌‌‌‌، نمره کل در بين کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده بیشتر از کودکان دارای والدین مصرف کننده است.