مقاله


کد مقاله : 13971007166480

عنوان مقاله : مقایسه مؤلفه‌های استرس شغلی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی در مدیران مقطع ابتدایی و متوسطه

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 308

فایل های مقاله : 1/11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی احمدی hdahmadi9@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مرضیه رحیمی m.rahimi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 اعظم ملکی a.malaki@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف مقایسه‌ مولفه های مدیریت زمان، استرس شغلی و کیفیت زندگی مدیران مقطع ابتدایی و متوسطه آموزش ‌وپرورش انجام گرفته است. روش تحقیق استفاده‌شده در تحقیق حاضر، از نوع علمی – مقایسه‌ای است. حجم کلی نمونه که برابر با 100 نفر در هر سه مقطع می‌باشد، انتخاب گردید. شیوه- ی تجزیه‌وتحلیل داده در پژوهش حاضر توصیفی و استنباطی می‌باشد و از آزمون tاستفاده‌شده است.جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه‌ی استاندارد مدیریت زمان کرمی مقدم، استرس شغلی«ماریا آگیلاروفایی» رضایت از زندگی بوده است. طبق نتایج میانگین مدیران مرد مقطع ابتدایی، بیشتر از میانگین مدیران مرد مقطع متوسطه و هم‌چنین میانگین مدیران زن مقطع ابتدایی، بیشتر از میانگین مدیران زن متوسطه است و با توجه به این که t به دست آمده از t جدول کمتر می‌باشد، تفاوت بین جنسیت را از لحاظ مدیریت زمان معنادار نشان می‌دهد؛ یعنی مدیران(زن و مرد) مقطع ابتدایی، در مدیریت زمان از مدیران هم سطح خود در مقطع متوسطه، موفق تر بوده اند.همچنین بر اساس آزمون t، تفاوت معناداری بین علائم جسمانی و اضطراب و کارکرد اجتماعی وجود دارد؛ ولی مقدار t به دست آمده در افسردگی، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین دو مقطع وجود ندارد. میانگین نمره ی کیفیت زندگی مدیران مقطع متوسطه، بیشتر از مدیران مقطع ابتدایی می‌باشد.