مقاله


کد مقاله : 13971007166474

عنوان مقاله : تاثير آموزش مبتني بر شفقت(به مادران) بر کاهش علايم بيش فعالي- نقص توجه کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 755

فایل های مقاله : 1/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيده رويا درخشنده roya.derakhshande.1980@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 فهیمه نامدارپور Namdarpour@iaukhsh.ir استادیار دکترا
3 محمدرضا عابدی M.ABEHI@YAHOO.COM استاد دکترا

چکیده مقاله

درمان مبتني بر شفقت که توسط گيلبرت و همکارانش(2009) به وجود آمده، درماني نوين و يکپارچه از دسته درمان هاي موج سوم مي باشد که عمدتاً براساس بسط و گسترش مفاهيم و روش هاي مايندفولنس براي درمان اختلالات بنا شده است. هدف اين مطالعه تعيين اثربخشي آموزش مبتني بر شفقت (به مادران) در کاهش علايم بيش فعالي- نقص توجه برکودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه بود. شرکت کنندگان اين پژوهش دو زن 35ساله و يک زن33 ساله و متاهل بودند که با استفاده از مصاحبه باليني و معرفي کودکان شان از طرف روانپزشک براي درمان مبتني بر شفقت در نظر گرفته شدند. براي سنجش علايم بيش فعالي- نقص توجه از پرسشنامه SNAP-IV استفاده شد. در اين پژوهش از روش پژوهشي مورد منفرد با طرح A_B استفاده شد. در اين روش پژوهشي، پس از سه جلسه خط پايه، مداخله از طريق 15 جلسه يک ساعته درمان مبتني بر شفقت براي دو آزمودني(مادر) اول و 15 ساعت( 7 جلسه دوساعته و يک جلسه يک ساعته) براي آزمودني(مادر) سه اجرا شد. دو هفته و يک ماه پس از پايان مداخله، آزمودني‌ها تحت آزمون پيگيري قرار گرفتند. ‌يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد که طي تحليل ديداري نمودار داده‌ها براساس شاخص‌هاي آمار توصيفي و تحليل ديداري، در مرحله پيگيري نسبت به خط پايه، مداخله در نافرماني مقابله ای و نقص توجه و تا حدودي بيش فعالي- تکانشگري تاثيرگذار بوده است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت آموزش شفقت به مادران بر کاهش نافرمانی مقابله ای کودکان و نقص توجه و بیش فعالی-تکانشگری آنان موثر است.