جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 9
شماره 9 سال 3
تابستان 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

هدف از پژوهش انجام‌شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقيق از نوع نيمه آزمايشي با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه¬کننده به مرکز مشاوره و روان درمانی روزبه در سطح شهر تهران در بازه زمانی 6 ماهه بوده که در مجموع شامل 75 زوج بودند كه 32 نفر از زوجین (16 زوج) به‌وسیله مصاحبه تشخیصی و به‌صورت نمونه¬گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که به‌طور تصادفی به دو گروه 16 نفری (8 زوج) آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(1998) پاسخ دادند.آموزش نامثلث سازی به گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقيقه اي به روش بوئني آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. سپس بعد از آموزش نامثلث سازی،هر دو گروه به پرسشنامه ها مجدداً پاسخ دادند. برای بررسي آمار استنباطی پژوهش، آزمون تحلیل كوواريانس به کار گرفته شد. بررسي میانگین‌های اصلاح‌شده با روش کوواریانس نشان دادند كه ميانگين رضایت زناشویی در گروه كنترل 04/142 و ميانگين رضایت زناشویی در گروه آزمايش 21/164 بوده است و اين تفاوت بيانگر اين است كه گروه آزمايش به ميزان (05/0>P) از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار می‌باشد و می‌توان برای افزایش رضایت زناشویی از آموزش خود متمایزسازی برای زوجین استفاده کرد.
حسن حیدری - طاهره فضائلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اختلاف زوجين، رضایت زناشویی، روابط زوجين، نامثلث سازي

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جعفر ثمری صفا
مدیر مسئول :جعفر ثمری صفا
سردبیر :دکتر کیومرث فرحبخش
هیئت تحریریه :
دکتر معصومه اسمعیلی
دکتر میر سعید جعفری
دکتر حسین سلیمی بجستانی
دکتر مریم صادقی فرد
دکتر سمیه کاظمیان
دکتر عزت اله کردمیرزا
دکتر کیومرث فرحبخش
دکتر سیما قدرتی
دکتر سمانه نجارپوریان
دکتر ابراهیم نعیمی
شاپا :2676-5322
شاپا الکترونیکی : 2676-5322

نمایه شده