جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 5
شماره 5 سال 2
تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

دراین پژوهش، ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد. که از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران برای معلمان 180 و دانش آموزان 273 برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون وراث بلوم (1984)، جو اخلاقی شولت و همکاران(2002) و سبک‌های تدریس گراشا(1996) استفاده و پس از جمع‌آوری داده‌ها به کمک نرم‌افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه ‌وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین جو اخلاقی مدرسه (266/0-r= )، سبک تدریس تسهیل‌کننده (231/0-r=) و سبک تدریس وکالتی (221/0- r=) با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تدریس خبره (259/0 r=)، سبک تدریس آمرانه (372/0r=) و سبک تدریس فردی (054/0 r=) با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای پیش‌بینی کننده در کل قادر به تبین 16 در صد از تغییرات متغیر ملاک هستند. همین‌طور بین متغیرهای پیش‌بین فقط جو اخلاقی، سبک تدریس خبره و سبک تدریس آمرانه معنی‌دار هستند و متغیرهای سبک تدریس فردی، تسهیل‌کننده و وکالتی به دلیل معنی‌دار نبودن از مدل حذف شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت. مدرسه و سبک تدریس معلمان نقش اساسی در مشکلات تحصیلی دانش آموزان دارند.
سید موسی موسوی - محمود کاظمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : جو اخلاقی مدرسه، سبک‌های تدریس، تعلل ورزی تحصیلی، دانش آموزان، شهر زنجان
یکی از مسائل مهمی که جوامع کنونی با آن مواجه هستند گرایش گروه های سنی مختلف به فضای مجازی و فعالیت و گذران وقت در آن است، دانش آموزان نوجوان نیز در این باره مستثنی نیستند. بنابر مطالعات انجام شده یکی از مقوله های موثر بر شکل گیری شخصیت و بروز رفتار نوجوانان فضای مجازی می باشد، اما فضای مجازی دارای محاسن و معایبی است که موجب تأثیرات مثبت و منفی در کاربران خود از جمله نوجوانان می شود. این پژوهش به روش اقدام پژوهی انجام شده و تاثیر کارگاه های آموزشی با شیوه تفکر خلاق دانش آموزان و والدین بر آسیب های ناشی از فضای مجازی در یک نمونه آماری 30 نفره از دانش آموزان ششم ابتدائی یکی از مدارس دخترانه دولتی تهران در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. در این پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه شواهد 1 جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل و انتخاب راهکار و اجرای آن، شواهد 2 نیز به روش مشاهده و مصاحبه و نظر سنجی جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگر با بررسی شواهد دوم دریافته است رضایت نسبی والدین و دانش آموزان ازافزایش آگاهی و تاثیر راهکارها بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی کسب شده است، هم چنین مشاهدات پژوهشگر نشان داده پس از برگزاری کارگاه های والدین و دانش آموزان با شیوه تفکر خلاق تغییرات مثبتی در رفتار دانش آموزان در فضای مجازی ایجاد شده است. می توان با برگزاری کارگاه های آموزشی والدین و دانش آموزان با رویکرد تفکر خلاق در جهت پیشگیری از آسیب های فضای مجازی اقدام نمود، آغاز آموزش های لازم درباره رفتار در فضای مجازی از همان دوره تحصیلی ابتدائی ضروری به نظر می رسد. پیشنهاد می شود فصل آشنایی با آسیب های فضای مجازی به فصل های کتاب درسی کارو فناوری پایه ششم ابتدائی اضافه گردد.
فاطمه بابائی
DOI : 0
کلمات کلیدی : پیشگیری، آسیب ها، فضای مجازی، تفکر خلاق، والدین، دانش آموزان
بلوغ عاطفی جزء عوامل سلامت روان است و بررسی مؤلفه های پیش بینی کننده آن میتواند به ما درفهم بهتر این پدیده و بهبود آن یاری رساند. پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایزیافتگی مادران شهر نجف آباد. تحقیق حاضر یک طرح توصیفی -همبستگی است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نجف آباد و مادرانشان در سال تحصیلی97-1396 می باشد که از آنها 317 نفر نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا برای دختران و تمایزیافتگی از اسکورن و فریدلندر و سبک دلبستگی کولینز و رید برای مادران توزیع شد.و نیز داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفت. بین بلوغ عاطفی با تمایزیافتگی و مولفه های آن (واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، هم آمیختگی وگریزعاطفی) رابطه مثبت وجود دارد. و میان بلوغ عاطفی و دلبستگی دوسوگرا-اضطرابی رابطه منفی است. اما میان دلبستگی ایمن و اجتنابی با بلوغ عاطفی رابطه یافت نشد. نتایج نشان میدهد باید برای ارتقاء تمایزیافتگی و اصلاح سبک دلبستگی از طرق مختلف کوشید. چراکه این مولفه ها نه تنها در افزایش بلوغ عاطفی اهمیت دارند؛ بلکه به طور نسلی منتقل شده و کیفیت زندگی نسلهای بعد را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.
بهاره مختاری - کیومرث فرحبخش
DOI : 0
کلمات کلیدی : بلوغ عاطفی، دانش آموزان، سبک دلبستگی، تمایزیافتگی، مادران
هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی رضایت زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با 14 زوج فرزند آزاد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، انجام گرفت. در این پژوهش زوجین فرزندآزاد(زوجینی که به اختیار خود تصمیم به فرزند آوری نداشتند) مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری واعتبارداده ها با توجه به سه سو سازی مصاحبه، جمع آوری مستندات، و نظر صاحب نظران انجام گرفت. با جمع آوری داده ها 2506 جمله عبارت معنادار بدست آمد که تمامی مفاهیم، با توجه به ماهیت آنها در طبقه بندی جداگانه ای قرار گرفتند. نتاج نشان داد: رضایت مندی زناشوئی برای زوجین فرزند آزاد دارای 12 مقوله اصلی و 7 مقوله فرعی می باشد که مهترین آنها در مقوله های اصلی شامل 1- استحکام رابطه 2- علاقه و دوست داشتن 3- اهداف مشترک4- احترام متقابل می باشد.
نسیم کوفی گر - سید اسماعیل موسوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رضایت زناشویی، زوجین، فرزندآزاد

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جعفر ثمری صفا
مدیر مسئول :جعفر ثمری صفا
سردبیر :دکتر کیومرث فرحبخش
هیئت تحریریه :
دکتر معصومه اسمعیلی
دکتر میر سعید جعفری
دکتر حسین سلیمی بجستانی
دکتر مریم صادقی فرد
دکتر سمیه کاظمیان
دکتر عزت اله کردمیرزا
دکتر کیومرث فرحبخش
دکتر سیما قدرتی
دکتر سمانه نجارپوریان
دکتر ابراهیم نعیمی
شاپا :2676-5322
شاپا الکترونیکی : 2676-5322

نمایه شده